Υποέργο: Γενετική Βελτίωση Ζώων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 15, 2022 - 11:26
0 comments

Δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα»

Υποέργο 5 «Γενετική Βελτίωση Ζώων»


Ύψος χρηματοδότησης: 14.702.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης από Τετάρτη 27.07.2022 έως Παρασκευή 30.09.2022, αρχική ημερομηνία ένταξης 06.06.2022.

Δικαιούχοι:

 • Συλλογικά Σχήματα, (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Συνεταιρισμούς 
 • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

* Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Ωριμότητα πρότασης. Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Σύμπραξη φορέων. Προσκόμιση σχεδίου συνεργασίας
 • Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ. Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας
 • Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών. Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας και περιλαμβάνει αναφορά σε:
  • Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων.
  • Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας και παραγωγή νέων προϊόντων.
  • Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυναμικότητας.

Κριτήρια αποκλεισμού:

 • Προβληματικές επιχειρήσεις
 • Εκκρεμείς αποφάσεις καταλογισμού για παραβάσεις σε αντίστοιχα υπομέτρα
 • Εκκρεμείς διαταγές ανάκτησης
 • GMO
 • Φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Πηγές και ύψος χρηματοδότησης

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.702.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2022-2025.

Μέγεθος ΕπιχείρησηςΚατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Μικρό/Μεσαίες Επιχειρήσεις500.000,00€2.000.000,00€
Μεγάλες Επιχειρήσεις500.000,00€1.000.000,00€
 • Για τη Δράση «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανέρχεται στις 500.000,00€ ανά επιχείρηση ανά έτος.
 • Για τη Δράση «Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας», το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανέρχεται σε 1.000.000,00€.

Ένταση ενίσχυσης

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: 80%.
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: 80%.
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τους 2 σκοπούς η ενίσχυση είναι 80%.
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας: 80%.

Επιλέξιμες δαπάνες επένδυσης:

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης:
  • Δαπάνες διοργάνωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων.
  • Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τα ημερήσια έξοδα των συμμετεχόντων.
  • Το κόστος της παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων.
    
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων:
  • Διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων
   • Έξοδα συμμετοχής, ταξιδιού, και έξοδα για τη μεταφορά ζώων
   • Έξοδα δημοσιεύσεων
   • Το μίσθωμα εκθεσιακών χώρων και περιπτέρων
   • Συμβολικά έπαθλα
  • Δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναφορά σε καμία συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή προέλευση.
   • Το κόστος των δημοσιεύσεων
   • Δαπάνες για τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με συστήματα ποιότητας
   • Αφορούν αποκλειστικά τα αγροτικά παραγωγικά ζώα που είναι αντικείμενο γενετικής βελτίωσης
   • Τη γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών παραγωγικών ζώων και των προϊόντων τους, και με τις πιστοποιημένες εκτροφές που χρησιμοποιούνται.
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα:

  • Ενισχύσεις για συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων
   • Δαπάνες κατάλληλου προσωπικού συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών
   • Δαπάνες εφοδίων, υλικών οργάνων και διαδικασιών παρακολούθησης και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων παραγωγικών αγροτικών ζώων
  • Ενίσχυση για δαπάνες δοκιμών που διενεργούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους, με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τους ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης και τους ελέγχους ποιότητας γάλακτος
   • Δαπάνες κατάλληλου προσωπικού συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών
   • Δαπάνες εφοδίων, υλικών οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης για τον ατομικό έλεγχο παραγωγικών αγροτικών ζώων
  • Ενισχύσεις για γονοτυπικό έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων, για τον εντοπισμό γονιδίων που θέτουν σε κίνδυνο τη βελτίωση και αξιοποίηση της φυλής.
    
 • Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας:
  • Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί κ.α.)
  • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού για όσο χρησιμοποιούνται για το έργο
  • Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων για όσο χρησιμοποιούνται για το έργο
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες

Χρονοδιάγραμμα

 • Υποβολή αιτήσεων: 06/06/2022 – 30/09/2022.
 • Διάρκεια αξιολόγησης: 07/06/2022 – 30/11/2022.
 • Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου αιτημάτων πληρωμής:  τρίτο τρίμηνο του 2022.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης ενίσχυσης 31/05/2025.
Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα. Επικεφαλής της παρούσας δράσης είναι ο Δημήτρης Φίρμπας, εξειδικευμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα της ena.
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
 • Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410 - 83370
 • Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910 - 23900
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]