Υποέργο: Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 18, 2022 - 15:24
0 comments

Δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα»

Υποέργο 4 «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών»


Ύψος χρηματοδότησης: 166.700.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης μετατέθηκε για την Τετάρτη 31.08.2022 έως Παρασκευή 30.12.2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 28/07/2022.

Δικαιούχοι:

 • Νομικά Πρόσωπα, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ή Α.Ε.), τα οποία: 
 • ανήκουν στις ΜΜΕ
 • είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα
 • που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία
 • την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 2. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

* Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας

Επιλέξιμες δαπάνες επένδυσης:

 • Κριτήριο 1. Ωριμότητα Σχεδίου.
 • Κριτήριο 2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 • Κριτήριο 3. Βιωσιμότητα της επένδυσης. Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι:
  • Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1.
  • Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%.
  • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10.
  • Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2.
 • Κριτήριο 4. Επιλεξιμότητα επένδυσης
  • Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, οι ποικιλίες και τα είδη των φυτών ορίζονται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.
  • Οι προϋποθέσεις επιλογής των πολυετών φυτών ορίζονται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα. 

Πηγές και ύψος χρηματοδότησης:

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 166.720.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.
 • Για ΜΜΕ, ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται στις 500.000,00€.
 • Για την ανωτέρω κατηγορία, ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται στο 1.000.000,00€.
 • Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.000 Ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ένταση ενίσχυσης:

ΠεριοχήΈνταση ενίσχυσης ΜΜΕ
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική
Μακεδονία
50%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την
Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο
75%
Αττική40%

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80 % για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών.

Επιλέξιμες δαπάνες προτεινόμενης επένδυσης:

 • Αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή
  • Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα:
   • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας.
   • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
   • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).
 • Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:
  • Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
  • Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
  • Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.
    
 • Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
   
  • Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
   • Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
   • Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
   • Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος.
     
  • Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
   • Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
   • Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
   • Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος.
     
  • Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).
    
 • Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία.

Δεσμεύσεις:

 • Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι πρέπει να προβούν σε έναρξη εργασιών και να υποβάλουν στον ΦΥ αίτηση καταβολής της ενίσχυσης ή να έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες.
 • Χρειάζεται να τηρούν το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ατομική εγκριτική απόφαση ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να κατατεθεί αίτημα τροποποίησης.
 • Η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, ή τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να μη μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόμενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων.
 • Να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και αντίστοιχων χαρακτηριστικών και ποσότητας.
 • Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ο δικαιούχος, και το σύνολο των νομικών οντοτήτων που τον απαρτίζουν, υποχρεούται στη συνέχιση υλοποίησης της εγκεκριμένης μελέτης σκοπιμότητας (Πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης) για τουλάχιστον 2 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί στην περιοχή παρέμβασης εγκατάσταση ή υποκατάστημα.

Τόπος υλοποιήσης:

 • Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 • Ο τόπος υλοποίησης θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης.

Διάρκεια υλοποίησης σχεδίων:

 • Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοιες δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα. Επικεφαλής της παρούσας δράσης είναι ο Φάνης Κουτρουβέλης, εξειδικευμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα της ena.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
 • Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410 - 83370
 • Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910 - 23900
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]