ΕΠΑνΕΚ: ΑΞΟΝΑΣ Α- Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΠΑνΕΚ: ΑΞΟΝΑΣ Α- Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα

May 12, 2021 - 11:10
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, May 12, 2021
Ημ. Λήξης: 
Thursday, September 30, 2021

Αντικείμενο/Στόχος

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Έρευνας που πραγματοποιείται στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας. Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι που θα υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς με στόχο:

  • Να υποστηριχθεί το μέγιστο ποσοστό των Ερευνητών και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων,
  • Να αναπτυχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα διασφαλίσουν και θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες Μεταφοράς τεχνολογίας: Εφευρέτες, Φορείς, Βιομηχανία, Οικονομία,Κοινωνία,
  • Να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου των δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας,
  • Να δημιουργηθούν οι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές δομές.

Δικαιούχοι

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Ερευνητικούς Φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β, στα/στους οποία/οποίους δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Προϋπολογισμός

 1.860.000€

Προθεσμία Υποβολών

Από Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 έως Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.