Σχέδιο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0 : Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Σχέδιο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0 : Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

June 17, 2022 - 14:17
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, June 22, 2022
Ημ. Λήξης: 
Monday, October 31, 2022

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022 με μια σειρά προϋποθέσεων (δείτε αναλυτικά το αντίστοιχο πεδίο στη συνημμένη πρόσκληση).

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Η αξία των vouchers είναι ανάλογη με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αυτό αποτυπώνεται στις ΕΜΕ του 2021 και κυμαίνεται από 900€ - 18.000€ με ένταση ενίσχυσης 90%.

Επιλέξιμες δαπάνες επένδυσης

 • Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
 • Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο)
Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση σε μια σειρά προτεραιότητων ψηφιακού μετασχηματισμού (δείτε αναλυτικά το αντίστοιχο πεδίο στη συνημμένη πρόσκληση).

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 • Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ
 • Μήνες Λειτουργίας
 • Η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Χρονική διάρκεια αιτήσεων

Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.
 
Προμηθευτές: 
 • Αιτήσεις συμμετοχής στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα: από την 22/06/2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. 
 • Αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. 
Δικαιούχοι Κατηγορίας 1
 
Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης (13/09/2022):
 • Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 31/10/2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 30/12/2022
 • Ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers: 30/01/2023.
 • Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 28/02/2023
Δικαιούχοι Κατηγοριών 2,3 και 4
 
Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης (13/09/2022):
 • Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 31/10/2022
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 28/04/2023
 • Ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers: 31/05/2023.
 • Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 30/06/2023.

Υποχρεώσεις 

 • Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος.
 • Να υποβάλουν μία μόνο πρόταση ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία και δεδομένα.
 • Να διατηρήσουν προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου τεκμηριωτικού υλικού. Συγκεκριμένα την επιβεβαίωση επιλεξιμότητας (ενεργή και επιλέξιμη δραστηριότητα, ΕΜΕ, κύκλος εργασιών, κλπ) και την τεκμηρίωση/ επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής και λήψης των εγκεκριμένων Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • Να αποφεύγονται οι εικονικές συναλλαγές.
 • Ανάρτηση αφίσας Α3 ή banner.

Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 180.000.000 € και κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:
 • Κατηγορία 1: 90.000.000 €
 • Κατηγορία 2: 40.000.000 €
 • Κατηγορία 3: 30.000.000 €
 • Κατηγορία 4: 20.000.000 €

Προθεσμία Υποβολών:

Από Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 έως Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης (13/09/2022).
 
1η τροποποίηση 13/09/2022: Αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολών και διαδικασιών αγοραπωλησίας.