Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας: 2η πρόσκληση προς επιχειρήσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας: 2η πρόσκληση προς επιχειρήσεις

December 09, 2020 - 23:48
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, December 9, 2020
Ημ. Λήξης: 
Friday, March 26, 2021

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης Επιχειρήσεις - μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης: Φορέας Αρωγός, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο του ΣΣΚ στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης

Συνολικός προϋπολογισμός

34,68 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη)

Προϋπολογισμός/ΣΣΚ & προϋπολογισμός/επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε ΣΣΚ συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του ΦΑ, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,7 Μ€ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 Μ€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000€ και να υπερβαίνει τις 100.000€. . Για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 50.000€ και να υπερβαίνει τις 450.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συνεργατικού έργου αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των επιχειρήσεων - μελών. Επιπλέον, η δημόσια δαπάνη που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο του συνεργατικού έργου (επιχείρηση - εταίρο), αντλείται από την περιφέρειά του.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που εντάσσονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στα παρακάτω Άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ), όπως ισχύει, με τις εντάσεις ενίσχυσης που ορίζονται σε αυτά:

  • Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»
  • Άρθρο 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
  • Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»
  • Άρθρο 29 «Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία»

Χρονική διάρκεια υλοποίησης 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της διάρκειας υλοποίησης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Προθεσμία Υποβολών

Από 9 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021  (ώρα 15:00).

 

1η τροποποίηση: Παράταση υποβολών μέχρι 12 Μαρτίου 2021 (ώρα 15:00).

2η τροποποίηση: Παράταση υποβολών μέχρι 26/03/2021 (ώρα 15:00)