ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ψηφιακό Βήμα"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ψηφιακό Βήμα"

June 22, 2018 - 15:59
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, June 11, 2018
Ημ. Λήξης: 
Thursday, November 15, 2018

Στόχος

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της Δράσης

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) στο κείμενο της πρόσκλησης.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επίσης, το επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα. 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 
  - 2 τουλάχιστον γλώσσες 
  - Μobile responsive
  - Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  - φιλοξενία (hosting, collocation)
  - σύνδεση στο διαδίκτυο
  - ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  - ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  - ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  - μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ελέγξτε την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης σας απαντώντας στο σχετικό ειδικό ερωτηματολόγιο της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, κάνοντας κλικ εδώ.  Αφορά τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα"

Υπολογίστε εδώ τη βαθμολογία της επιχείρησης σας για τη δράση "Ψηφιακό Βήμα", με το εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.  

1η τροποποίηση(19.07.2018): Αλλαγές στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος και νέα καταληκτική ημερομηνία η 2.10.2018.

2η τροποποίηση(27.09.2018): Αλλαγές στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος και νέα καταληκτική ημερομηνία η 31.10.2018.

Απόφαση παράτασης(31.10.2018): Νέα καταληκτική ημερομηνία η 15.11.2018.