ΠΑΑ 2014-2020: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος"

May 11, 2021 - 09:46
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, May 11, 2021
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, November 30, 2021

Στόχοι

2.1. Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα

2.2. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.

2.3. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.

2.4. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. 

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Xώρας, σύμφωνα με τον πίνακα 1, που θα βρείτε στο κείμενο της πρόσκλησης στα συνημμένα αρχεία. Η ενδοπεριφερειακή κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων είναι ενδεικτική καθώς είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων στην περίπτωση που σε μία κατηγορία παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειμμα.

Είδος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 (διαβάστε τις στο συνημμένο αρχείο-άρθρο 10).

Δικαιούχοι

 • Φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης το 2020, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης το 2020, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 10 έτη από την υποβολή της αίτησης στήριξης (ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις τους), vα μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας
 • Συλλογικά σχήματα (ομάδες, οργανώσεις και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,αγροτικοί συνεταιρισμοί ,ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και ΚΟΙΝΣΕΠ) υπό μια σειρά προϋποθέσεων που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στην συνημμένη πρόσκληση της δράσης. 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Αρδευτικά συστήματα στάγδην και μικροκαταιονισμού
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας)
 • Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα
 • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό)
 • Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης και ο εξοπλισμός τους
 • Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών-φρεάτων
 • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου
 • Γενικές δαπάνες (λήψης υπηρεσιών) που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Προθεσμία Υποβολών

Από Τρίτη 11/05/2021 έως Πέμπτη 15/07/2021