Πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

January 24, 2020 - 09:18
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, December 17, 2019
Ημ. Λήξης: 
Friday, February 28, 2020

 

Η Δράση στοχεύει στην μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων καθώς και την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Παράλληλα στόχοι της παρούσας αποτελούν η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς καθώς και η προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σκοπός της Δράσης για το Κουπόνι Καινοτομίας μέσω της επίτευξης των ανωτέρω στόχων είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 4.000.000,00€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00 € έως 10.000.00€ . Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000,00€, θα επιχορηγείται το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση μείον το Φ.Π.Α..

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης που δύναται να απωφεληθούν από Δημόσια χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τις προυποθέσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.
  • επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθ. 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017.
  • επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, αντιπροσωπείες κ.α.).
  • επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιδοτούνται δαπάνες με σκοπό την εκπόνηση σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής,
  • οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),
  • σχεδιασμός νέων προϊόντων,
  • διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα Καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας. Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται

H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη συγκεκριμένη δράση (κουπόνια καινοτομίας) είναι 10.000,00€ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 17/12/2019 (ώρα 13:00) έως την 28/2/2020 και θα κλείσει στις 15:00 της συγκεκριμένης ημέρας.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου.