Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας «Σ.ΑΜΟΙΡΑΣ-Δ.ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. “ena”», εντάσσεται στα πλαίσια που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και τα διεθνή πρότυπα.  
 
Η Διοίκηση αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και να το πιστοποιήσει. Βασικό κίνητρο αποτελεί η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς της καθώς και η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, με στόχο την απόλυτη ικανοποίησή τους.
 
Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση δεσμεύεται έτσι ώστε να τηρούνται οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς, που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας.Η υιοθέτηση της  Πολιτικής  Ποιότητας αποτελεί το μέσο για την επίτευξη των στόχων ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας διατηρείται και σε αυτήν στηρίζεται όχι μόνο η αδιάκοπη εφαρμογή, αλλά και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015. 
 
Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλο το προσωπικό να υιοθετήσει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Πολιτικής Ποιότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διαρκώς ο κυρίαρχος στόχος που είναι η ικανοποίηση του πελάτη.