Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 03, 2022 - 15:28
0 comments

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:

α) περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα ή
β) αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
 

α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για: 
 
 • κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων
 • αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός υπό προϋποθέσεις
 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν κτίρια, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 
β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
 
 • μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 
γ) Το μισθολογικό κόστος μόνο αυτοτελώς, των νέων θέσεων εργασίας, του επενδυτικού σχεδίου, για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. 

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
 • Δαπάνες για Καινοτομία στις ΜμΕ 
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • λειτουργικά έξοδα, εκτός δαπανών εκκίνησης καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» 
 • αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν ξενοδοχειακό εξοπλισμό ή βασικό παραγωγικό εξοπλισμό ή δαπάνες καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν»
 • αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων
 • αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
 • εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων
 • ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης εκτός εάν:
α) έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης
β) έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για 10 τουλάχιστον έτη από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης