ΠΑΑ 2014-2020: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας (Υπομέτρο 3.1)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας (Υπομέτρο 3.1)

November 13, 2020 - 10:23
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, November 9, 2020
Ημ. Λήξης: 
Friday, February 26, 2021

Στόχοι

  • Υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
  • Δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
  • Καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Δικαιούχοι-Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι ενεργοί γεωργοί και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2020. Eπιλέξιμες για ενίσχυση ως προς τις δαπάνες πιστοποίησης είναι όλες οι δραστηριότητες της Βιολογικής φυτικής και ζωικής παραγωγής σε όλη την ελληνική επικράτεια..

Προϋπολογισμός

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια Ευρώ (25.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Ύψος ενίσχυσης

Το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000 € ανά εκμετάλλευση (1.000 €/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης).

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορίες δαπάνης για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής: 

1. Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής φυτικής παραγωγής

2. Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής ζωικής παραγωγής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων, κλπ), βάσει των παραστατικών που εκδίδει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση και τα οποία υποβάλλει ο δικαιούχος με τις παρακάτω διευκρινίσεις:

  • Στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του παραστατικού που αναλογούν στην έκταση ή στον αριθμό ζώων των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στην οριστικοποιημένη ΕΑΕ του παραγωγού που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΠ.
  • Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς το χρονικό διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει παραστατικών δαπανών. Τα παραστατικά των δαπανών πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαρκείας και επιμερίζονται βάσει χρονικής αναλογίας (ημερολογιακών ημερών) προκειμένου να αντιστοιχιστούν με το έτος υλοποίησης. 
  • Δεν είναι επιλέξιμος ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

Διάστημα υποβολών

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 9-11- 2020 έως 18-12-2020 (ώρα 13:00).

Ενημέρωση 11.12.2020: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών έως 29.01.2021 (ώρα 13:00) σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Ενημέρωση 28.01.2021: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών έως 26.02.2021 (ώρα 13:00) σύμφωνα με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης.