Νέα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 3η Προκήρυξη καθεστώτος "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων"

September 17, 2020 - 11:03
0 comments

Σκοπός

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

ΟΑΕΔ: "Επιταγή Επανένταξης στην αγορά εργασίας" για 9200 δικαιούχους

September 16, 2020 - 13:59
0 comments
9.200 επιταγές μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας με επιχορήγηση 80% για επιχειρήσεις και κατώτατο μισθό 830 € για ανέργους

CCLD-LEADER Ροδόπης & Ξάνθης: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων

September 10, 2020 - 13:30
0 comments

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει:

ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία: Ενίσχυση (πολύ) μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19

September 10, 2020 - 11:05
0 comments

Στόχος

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

ΑΝΟΜ 4399/16: Δύο Νέες Προκηρύξεις

September 02, 2020 - 10:18
0 comments

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. €, υπέγραψε  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις».

Αξιοποίηση πόρων του JEREMIE για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

August 25, 2020 - 09:51
0 comments

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) υπέγραψαν τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE, η οποία προβλέπει την αξιοποίηση πόρων που επιστρέφουν από το εν λόγω πρόγραμμα. 

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας: Έγκριση του σχεδίου της ena & 24 ακόμη πράξεων

August 21, 2020 - 14:34
0 comments

Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση στη δράση εντάσσονται 25 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.061.408,61 ευρώ.

Βόρειο Αιγαίο 14-20: Ενίσχυση της ίδρυσης (πολύ) μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων

July 27, 2020 - 13:28
0 comments

Σκοπός

Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης:
 

ΓΓΕΤ: Ανοικτή διαδικτυακή Ημερίδα για τα «Κέντρα Ικανοτήτων» του ΕΠΑνΕΚ

July 24, 2020 - 09:34
0 comments

Η διαδικτυακή ημερίδα η οποία διοργανώνει στις 30/07/20, ώρα 11:00-13:30 η ΓΓΕΤ, έχει ως σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία του ερευνητικού και παραγωγικού οικοσυστήματος της χώρας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω της υλοποίησης έργων καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης "Κέντρα Ικανοτήτων", η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Pages