Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ΑΜΘ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ΑΜΘ

October 14, 2020 - 09:13
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, November 4, 2020
Ημ. Λήξης: 
Friday, June 18, 2021

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι (λήπτες της ενίσχυσης), που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

  • Να έχουν πλήρως ή μερικώς κλεισμένη τη διαχειριστική χρήση του 2019.
  • Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
  • Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 19/03/2020.
  • Να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για την ύπαρξη υποδομών διευκόλυνσης της πρόσβασης ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις στους.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000€. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οπότε το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού δύναται να φτάσει τα 90 εκατ. €. 

Ύψος Επιχορήγησης

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000 € έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19/03/2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Ύψος επιχορήγησης

Ύψος επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Π.Ε. Ξάνθης (+20% ενίσχυση)

1

Από μηδέν (0) έως και έναν (1) εργαζόμενο

2.000€

2.400€

2

Από δύο (2) έως και πέντε (5)  εργαζόμενους

3.500€

4.200€

3

Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζομένους

6.500€

7.800€

4

Από δεκαέξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζομένους

10.000€

12.000€

5

Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49) εργαζομένους

15.000€

18.000€

*Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση, λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή (στήλη 4).

Προθεσμία Υποβολών

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 04-11-2020 ώρα 13:00 έως και την 18-03-2021 ώρα 15:00, εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το κείμενο της πρόσκλησης και το ενημερωτικό της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης για τη δράση. 

Τροποποιήσεις

17.03.2021: 3η τροποποίηση . Παράταση για τις υποβολές προτάσεων μέχρι 18/06/2021.