Κανονισμός De Minimis: Αύξηση του ανώτατου ορίου για τα επιδοτούμενα προγράμματα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 23, 2024 - 15:53
0 comments

Αυξάνεται το ανώτατο όριο για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση ανά κράτος μέλος σε 300.000  για 3 έτη, στο πλαίσιο βελτιώσεων του κανονισμού που υιοθετήθηκαν με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το εν λόγω ανώτατο όριο αντικατοπτρίζει τον πληθωρισμό που σημειώθηκε από την έναρξη ισχύος του κανονισμού De minimis (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και τις εκτιμώμενες εξελίξεις κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού.  

Μια άλλη αλλαγή που αποφασίζεται, αφορά την εισαγωγή ενός κεντρικού μητρώου που θα διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των ορίων De Minimis, αφαιρώντας την ευθύνη για την παρακολούθηση τους από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί De minimis, οι οποίοι εξαιρούν τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Λίγα λόγια για τον Κανονισμό De Minimis

Οι κρατικές ενισχύσεις που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας υπάγονται σε καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη διασφάλιση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού εντός της.

Ο Κανονισμός De minimis ορίζει το ανώτατο όριο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση ανά τριετία. Συνεπώς, πιθανόν να επηρεάζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί ή το ύψος του ποσού το οποίο αυτή μπορεί να αιτηθεί σε κάποια δράση που υπάγεται στο συγκεκριμένο κανονισμό.

Ο κανονισμός de Minimis ισχύει για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις εξαγωγές , τον τομέα του άνθρακα και τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων υπό προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τον Κανονισμό De Minimis και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.