Επιχειρήσεις

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 4887/2022

February 18, 2022 - 14:43
0 comments

Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα» (4887/2022) η χώρα απέκτησε τη βάση για το παραγωγικό μοντέλο της για τα επόμενα χρόνια. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι 140ος αναπτυξιακός που ψηφίστηκε στην Ελλάδα.

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 14-20: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, ΜμΕ

February 18, 2022 - 13:06
0 comments
Επιπλέον στόχοι της δράσης είναι:
  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού

Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα: Μια προσέγγιση της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

February 10, 2022 - 13:59
0 comments
Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα μετράει σχεδόν 70 χρόνια και έχει τις ρίζες της στο Σύνταγμα του 1952. Σκοπός των αναπτυξιακών νόμων είναι η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 139 αναπτυξιακοί νόμοι, με τον νέο "Αναπτυξιακό νόμο - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" που πρόσφατα ψηφίστηκε να γίνεται 140ος.
 

Αναπτυξιακός Νόμος καθεστώς: Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

February 03, 2022 - 16:22
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι η τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, η εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών και ο συνδυασμός μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Περίοδοι υποβολής -Αξιολόγηση

Είδη και Ποσοστά Ενισχύσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

February 03, 2022 - 16:07
0 comments

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα ήδη ενισχύσεων:

  • Φορολογική απαλλαγή,
  • Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία παρέχεται μόνο αυτοτελώς
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (Νέο Επιχειρείν)

Ποσοστά Ενισχύσεων 

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

February 03, 2022 - 15:28
0 comments

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:

α) περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα ή
β) αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
 

Ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

February 03, 2022 - 14:52
0 comments

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Θα ακουλουθήσει συζήτηση και ψήφιση επί των επιμέρους άρθρων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής.

«Αν στην πορεία της εφαρμογής του νόμου διαπιστώσουμε ότι κάποιες διατάξεις φέρνουν πράγματι εμπόδια, θα τις διορθώσουμε, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες καλόπιστες παρατηρήσεις που έγιναν», διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

February 03, 2022 - 13:44
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Αντικείμενο

Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

February 03, 2022 - 12:51
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Περίοδοι υποβολής - Αξιολόγηση

Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

February 03, 2022 - 12:10
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Περίοδοι υποβολής – Αξιολόγηση

Pages