Σχέδιο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0 : Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Σχέδιο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0 : Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών

June 17, 2022 - 10:16
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, June 22, 2022
Ημ. Λήξης: 
Saturday, December 31, 2022

Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Υφιστάμενες, ιδιωτικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια υπό μια σειρά προϋποθέσεων (δείτε αναλυτικά το αντίστοιχο πεδίο στη συνημμένη πρόσκληση).

Χαρακτηριστικά νέων προϊόντων & υπηρεσιών 

Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (B2B/ B2B2C).
 • Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του "προϊόντος"
 • Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου (ανάπτυξη: εξ ' ολοκλήρου νέου προϊόντος που δεν υπήρχε, εντελώς νέου module με ξεχωριστή λειτουργικότητα που ενσωματώνεται σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων, ριζικά ανανεωμένης έκδοσης υφιστάμενου προϊόντος βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες)
 • Είναι τεχνολογικά άρτια και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες
 • Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα που επιτρέπει την εμπορική τους διάθεση
 • Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες έστω και πιλοτικούς

Επιλέξιμες Δαπάνες του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος θα αφορούν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών δηλαδή:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (Μελέτη σκοπιμότητας, Έρευνα Αγοράς, Ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων)
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων ή/και υπηρεσιών (Ανάλυση & Λειτουργικός σχεδιασμός, Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προϊόντος, Τυποποίηση - Ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής & πνευματικής ιδιοκτησίας, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, Λοιπές ενέργειες προώθησης και δημοσιότητας)

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται σε: Δαπάνες Προσωπικού (έως 40% του Π/Υ), Δαπάνες Τρίτων (έως 50% του Π/Υ) , Πρόσθετα Γενικά Έξοδα (μετακινήσεων, αναλωσίμων, δημοσιότητας - έως 15% του Π/Υ) και Δαπάνες Οργάνων & Εξοπλισμού (έως 20% του Π/Υ).

Μορφή, είδος & ένταση ενίσχυσης του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών.

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • Τα όρια ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού

Περισσότερες λεπτομέρειες στη συνημμένη πρόσκληση του Προγράμματος. 

Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 100.000.000€.

Προθεσμία Υποβολών:

Από Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 έως Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με την παράταση που ανακοινώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022.