Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Υπαγόμενες και οι οφειλές του 2018

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 19, 2019 - 13:44
0 comments

Από την Τετάρτη 17/07/2019 δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες, που έχουν ενταχθεί ή δύναται να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, να συμπεριλάβουν και τις οφειλές του 2018.

Διευκρινίζεται επίσης ότι  οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς πιστωτές του Δημοσίου (Εφορία και Ε.Φ.Κ.Α.), ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουν ένα μεγάλο ιδιώτη πιστωτή (π.χ τράπεζα), ο οποίος κατέχει το 85% του συνόλου το χρεών, χωρίς να χρειάζεται να πάνε σε διμερή διαπραγμάτευση.

Α. Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών του νόμου 4469/2017;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, σύμφωνα με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., είναι μία διαδικασία δομημένης εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης της επιχείρησης που επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, με το σύνολο των πιστωτών της, η οποία διεξάγεται εντός ρητών συντόμων προθεσμιών για την τήρηση των οποίων θα συνδράμουν ηλεκτρονική πλατφόρμα και επαγγελματίας συντονιστής. Μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει λύση ρύθμισης με το σύνολο των πιστωτών της (ΔΟΥ, Ασφ. Ταμεία, ΟΤΑ, Τράπεζες και Ιδιώτες) σε βραχύ χρονικό διάστημα.

Ο Εξωδικαστικός αποτελεί την πιο σύγχρονη και ταυτόχρονα αποτελεσματική επιλογή για την ρύθμιση των οφειλών μιας επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών της 

Β. Ποιοι υπάγονται στην διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

Σύμφωνα με Ν.4469/2017, κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Πτωχευτική ικανότητα έχει το φυσικό πρόσωπο μόνο αν είναι έμπορος, δηλαδή αν έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα. Την εμπορική ιδιότητα αποκτάει κάποιος ασκώντας εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα. Επομένως, τα φυσικά πρόσωπα έχουν πτωχευτική ικανότητα όταν ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Συνεπώς, πτωχευτική ικανότητα δεν έχουν οι μισθωτοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι), οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι άνεργοι. 

Στην έννοια του νομικού προσώπου, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανήκουν:

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες 

β) οι προσωπικές εταιρείες

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

δ) οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,

ε) οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

στ) οι κοινοπραξίες,

ζ) οι νομικές οντότητες που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης, ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. 

Επίσης στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού δύναται να ενταχθούν και τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα όπως είναι για παράδειγμα αγρότες, πτηνοτρόφοι, δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν μόνο τις οφειλές τους προς φορείς του Δημόσιου Φορέα (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).

Γ. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου 4469/2017;

Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του:

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).  

Δ. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχονται στην αίτηση μου;

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής: 

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών, οι συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών, περιγραφή της δραστηριότητάς,της οικονομικής  κατάστασης, των λόγων της οικονομικής  αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής , 

β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή «, της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,» και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, 

γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών

δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς της επιχείρησης

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα δικαιολογητικά που ορίζονται ρητά στον νόμο 4469/2017, για κάθε κατηγορία οφειλετών.

Πηγή: Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.