Είδη και Ποσοστά Ενισχύσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 03, 2022 - 16:07
0 comments

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα ήδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή,
 • Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία παρέχεται μόνο αυτοτελώς
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (Νέο Επιχειρείν)

Ποσοστά Ενισχύσεων 

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:
 
 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.
 
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.
 
Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
 
 • Ορεινές περιοχές
 • Περιοχές σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
 • Κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
 • Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ