10 + 1 Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το De Minimis

Time to read
less than
1 minute
Read so far

10 + 1 Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το De Minimis

0 comments

Οι κρατικές ενισχύσεις που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας υπάγονται σε καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη διασφάλιση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού εντός της. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά μέσα από συχνές ερωτήσεις που εσείς μας θέσατε για τις επιχειρήσεις σας. 

1) Πώς επηρεάζει ο κανονισμός de Minimis την επιχείρηση μου;

Ο εν λόγω Κανονισμός ορίζει ότι μια ενιαία επιχείρηση δε μπορεί να λάβει ενισχύσεις de Μinimis (ήσσονος σημασίας) που να ξεπερνούν το ποσό των 300.000 ευρώ* (100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών) ανά τριετία. Συνεπώς, πιθανόν να επηρεάζει τη δυνατότητα της επιχείρησης σας να χρηματοδοτηθεί ή το ύψος του ποσού το οποίο αυτή μπορεί να αιτηθεί σε κάποια δράση που υπάγεται στο συγκεκριμένο κανονισμό.

Ως «ενιαία επιχείρηση» λογίζονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

2) Ισχύει το de Minimis για όλες τις επιχειρήσεις;

Ο κανονισμός de Minimis ισχύει για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις εξαγωγές , τον τομέα του άνθρακα και τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων υπό προϋποθέσεις (διαβάστε περισσότερα). Εξαιρούνται επίσης οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές για λογαριασμό τρίτων καθώς και οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις.

Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ως ΜΜΕ μία επιχείρηση είναι να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και, είτε τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα του κύκλου εργασιών.

3) Ισχύει ο de Minimis για όλες τις δράσεις/χρηματοδοτήσεις;

Όχι. Υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα ενισχύσεων στα οποία μπορεί να υπάγεται μία δράση. Για παράδειγμα, από το Μάρτιο του 2021 και λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού η ΕΕ ενέκρινε Προσωρινό Πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων, στο οποίο υπάγονται διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του, αντί του de Μinimis.

4) Για ποιο διάστημα συνυπολογίζεται στη σώρευση de Minimis η χρηματοδότηση από μια δράση στην οποία έχει ενταχθεί η επιχείρηση μου;

Η χρηματοδότηση από μια συγκεκριμένη δράση συνυπολογίζεται στη σώρευση de Minimis αν έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην προηγούμενη τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και 2 προηγούμενα). Συνεπώς, μια επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε μία δράση στις 17/05/2018 και επιθυμεί να ενταχθεί σε μία νέα δράση με υποβολή στις 20/09/2020, θα σωρεύσει στις δηλωθείσες de Minimis την χρηματοδότηση από την προηγούμενη δράση (καθώς έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην τριετία 2018,2019,2020).

5) Έχω λάβει χρηματοδότηση στη δράση «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19». Υπολογίζεται αυτό το ποσό στη σώρευση de Μinimis;

Όχι. Η συγκεκριμένη δράση ενίσχυσης υπάγεται στο Προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων. Συνεπώς, δε σωρεύεται με τις λοιπές ενισχύσεις de Minimis.

6) Έχω λάβει χρηματοδότηση στη δράση «Νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ». Υπολογίζεται αυτό το ποσό στη σώρευση de Μinimis;

Ναι. Η συγκεκριμένη δράση ενίσχυσης υπάγεται στον κανονισμό de Minimis και σωρεύεται μαζί με τις υπόλοιπες de Minimis ενισχύσεις.

7) Οι ενισχύσεις από δράσεις που υπάγονται στο Προσωρινό Πλαίσιο υπολογίζονται στη σώρευση  de Minimis;

Όχι. Οι ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό Πλαίσιο δε διέπονται από τον κανονισμό de Minimis και συνεπώς δε σωρεύονται μαζί με τις de Minimis ενισχύσεις. Αντιθέτως, σωρεύονται με τις υπόλοιπες ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό Πλαίσιο (όπως ορίζεται στο κεφ 3.1 αυτού) και δε δύναται να ξεπερνούν τα 800.000€ συνολικά για μια ενιαία επιχείρηση (το ποσό αυτό μεταβάλλεται σε 120.000€ για αλιεία- υδατοκαλλιέργεια και 100.000€ για πρωτογενή γεωργική παραγωγή).   

8) Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων;

Με μια επίσκεψη στο www.sorefsis.gr και εισαγωγή του ΑΦΜ της επιχείρησης σας στο σχετικό πλαίσιο (Ανοικτά Δεδομένα) στα δεξιά της οθόνης. Ως αποτέλεσμα θα παραχθεί ένα αρχείο excel με όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, το οποίο θα αποθηκευτεί αυτόματα στον υπολογιστή σας.

9) Οι ενισχύσεις που βλέπω στο αρχείο από το Sorefsis.gr συμμετέχουν όλες στους υπολογισμούς της σώρευσης de Μinimis;

Όχι. Στο παραγόμενο από το Πληροφοριακό Σύστημα Excel αρχείο υπάρχει σχετική στήλη «Νομική Βάση» που αναφέρει το καθεστώς στο οποίο ανήκει η κάθε δράση ενίσχυσης. Στους υπολογισμούς της σώρευσης de Minimis συμμετέχουν λοιπόν, μόνο αυτές για τις οποίες στην παραπάνω στήλη ορίζεται σαφώς ότι υπάγονται στον συγκεκριμένο κανονισμό.

10) Έχω μια συνεργαζόμενη επιχείρηση με τη δική μου. Αν θέλω να πάρω χρηματοδότηση για την επιχείρηση μου, επηρεάζει αυτό τη δυνατότητα μου;

Ναι. Η επιχείρηση σας εξετάζεται ως ενιαία επιχείρηση και συνεπώς είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων με στοιχεία και χρηματοδοτήσεις όλων των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων. Τελικά, για τον έλεγχο του de minimis θα αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στην δική σας (επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση σε κάποια δράση). Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση σας (επιχείρηση Α) έχει λάβει 25.000€ σε ενισχύσεις de minimis και η επιχείρηση Β, η οποία συμμετέχει στην Α με ποσοστό 40% έχει λάβει ενισχύσεις de minimis 100.000€ την τελευταία τριετία, τότε συνολικά οι ενισχύσεις de minimis για την ενιαία επιχείρηση (Α) είναι 65.000€ (25.000+100.000*40%).

Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη όταν συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%, αλλά όχι μεγαλύτερο από 50% στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, κάποιας άλλης επιχείρησης και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%, αλλά όχι μεγαλύτερο από 50%, στην υπό εξέταση επιχείρηση.

11) Υπάρχει μια επιχείρηση συνδεδεμένη με τη δική μου. Αν θέλω να πάρω χρηματοδότηση για την επιχείρηση μου επηρεάζει αυτό τη δυνατότητα μου;

Ναι. Η επιχείρηση σας είναι υποχρεωμένη , στην περίπτωση αυτή, να υποβάλλει σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων με στοιχεία και χρηματοδοτήσεις όλων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και τελικά για τον έλεγχο του de minimis συνυπολογίζεται το 100% των ενισχύσεων που υπάγονται στον κανονισμό και για τις 2 επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση σας (επιχείρηση Α) έχει λάβει 25.000€ σε ενισχύσεις de minimis και η επιχείρηση Β, η οποία είναι συνδεδεμένη με αυτή, έχει λάβει ενισχύσεις de minimis 100.000€ την τελευταία τριετία, τότε συνολικά οι ενισχύσεις de minimis για την ενιαία επιχείρηση (Α) είναι 125.000€ (25.000+100.000*100%).

Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες, όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις: α)μια επιχείρηση έχει την πλειοψηφία (πάνω από 50%) των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων μιας άλλης επιχείρησης, β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου μιας άλλης επιχείρησης, γ) μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της επιχείρησης αυτής ή δ) μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα για τον Κανονισμό de Minimis και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

* Εφαρμογή νέου ανώτατου ορίου από 01/01/2024.