ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

October 24, 2016 - 16:51
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, October 31, 2016
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, November 30, 2016

 

Υπομέτρο 6.1 του Π.Α.Α. 2014-2020

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων ενίσχυσης από 31/10/2016 έως 30/11/2016.

Αποδέκτες:

Δικαιούχοι του Υπομέτρου είναι οι νέοι ηλικίας κάτω των 41 ετών, οι οποίοι ενισχύονται για την είσοδό τους στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη εγκατάστασή τους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Ό Oροι και προϋποθέσεις:

-       Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστης διάρκειας υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη

-       Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικά, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών

-       Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για τον δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

-       Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει κατά τη τελευταία 5ετία γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα

-       Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000,00€ με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης τις 100.000,00€. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ το έτος 2016

-       Οι αρχηγοί πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)

-       Δεν είναι επιλέξιμοι:

- παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο

- εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες αγρότες στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

- υποψήφιοι με σύζυγο εγγεγραμμένο/η ως επαγγελματία αγρότη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 

Κριτήρια βαθμολόγησης

-       συνάφεια τίτλου σπουδών

-       συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως ενδεικτικά από κοινού εγκατάσταση δύο ή περισσότερων νέων γεωργών σε νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών)

-       εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο ατομικό εισόδημα <7.500,00€, οικογενειακό <20.000,00€)

-       χρόνος ανεργίας >12μηνου, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 18μηνου

-       πληθυσμός δημοτικής/τοπικής κοινότητας μόνιμης κατοικίας

-       χαρακτηρισμός περιοχής μόνιμης κατοικίας (ορεινή/μειονεκτική, κανονική)

-       ποσοστό ιδιόκτητης γης στην υφιστάμενη κατάσταση

-       παραγωγική κατεύθυνση στην υφιστάμενη κατάσταση (φυτική, ζωική, μελισσοκομία)

-       επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας βάσει δεικτών στην υφιστάμενη κατάσταση

-       παραγωγική κατεύθυνση στην μελλοντική κατάσταση (φυτική, ζωική, μελισσοκομία)

-       συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας (βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση) στην μελλοντική κατάσταση

 

Ποσό ενίσχυσης:

   Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 το ύψος ενίσχυσης του υποψήφιου νέου αγρότη κυμαίνεται από 17.000,00€ έως 22.000,00€ και αναλύεται ως εξής:

-       Αρχική ενίσχυση: 17.000,00€

-       Μόνιμος κάτοικος ορεινής ή μειονεκτικής περιοχής: +2.500,00€

-       Κατεύθυνση εκμετάλλευσης Ζωικής Παραγωγής: +2.500,00€

 

Υποχρεώσεις δικαιούχων:

   Για την σωστή υλοποίηση και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο εν δυνάμει δικαιούχος θα πρέπει:

-       Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας σταθερό.

-       Να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

-       Να διατηρήσει την κύρια ασφάλιση στον Ο.Γ.Α.

-       Να διατηρήσει ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα τη γεωργική (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01), στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

-       Να εκπληρώσει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, όπως αυτοί υποβλήθηκαν στην αίτηση υπαγωγής και αποτυπώθηκαν στην ατομική απόφαση ένταξης.

-       Να λάβει βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης ένταξης.

-       Να έχει άδεια λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει τη δυναμικότητά της.

-       Να διαθέτει πιστοποιητικά οργανισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση ή την Παραγωγή Βιολογικού Προϊόντος.

-       Να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κάθε έτος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, διατηρώντας τα επίπεδα δυναμικότητας της εκμετάλλευσης βάσει των δεικτών τυπικής απόδοσης της Πρόσκλησης.

-       Να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε έτος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

-       Να υποβάλει έως δύο αιτήματα τροποποίησης της πράξης εφόσον υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 

Η εταιρεία μας, ena – Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 25414-40959, 25410-83370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ  Ε.Ο. Ξάνθη – Καβάλας. 
 

 

Tags: