Μείωση κατά 6,02% της ΚΑΠ του 2017 προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Time to read
less than
1 minute
Read so far

September 14, 2016 - 10:16
0 comments
Σε νέες περιπέτειες αναμένεται να μπει η Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το Brexit για το οποίο δεν έχουν αποτιμηθεί ακόμη οι απώλειες στον προϋπολογισμό της, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί περικοπές κατά 6,02% στα κονδύλια της για το 2017, στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο.
Στο αιτιολογικό της παραπάνω πρότασης, προτείνεται η ενίσχυση των πολιτικών για την «προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας» καθώς και της «αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης και της κρίσης ασφαλείας».
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προτείνονται οι εξής αλλαγές:
-Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι. Από 62.484.234.833 ευρώ σε 58.901.743.884 ευρώ ( μείωση περίπου 6%).
-Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Από 42.220.335.824 ευρώ σε 42.937.572.079 ευρώ (αύξηση περίπου 2%).
-Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Από τα 18.676.290.495 ευρώ στα 14.365.515.785 ευρώ (μείωση κατά 23%).
-Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Από τα 1.036.226.152 ευρώ στα 1.050.142.078 ευρώ (αύξηση κατά 1,34%).
-Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Από τα 896.726.152 ευρώ στα 911.742.078 ευρώ (αύξηση 1,67%).
-Συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Από τα 139.500.000 ευρώ στα 138.400.000 ευρώ (μείωση κατά 0,79%).
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επισήμως τη θέση του μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, η οποία θα χρησιμεύσει ως εντολή προς τη Σλοβακική Προεδρία να διαπραγματευθεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συμβουλίου, στις 12 Σεπτεμβρίου, αναφέρει τα εξής:
 
Στις 20 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου συμφώνησε τη θέση της επί του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρώνεται στις βασικές προτεραιότητες και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πιστεύω ότι η θέση του Συμβουλίου ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, παρέχοντας τα κατάλληλα μέσα για την τόνωση της ανάπτυξης, τη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Εξασφαλίζει επίσης την καλή σχέση κόστους/οφέλους με τη μέριμνα που ελήφθη, ώστε οι δημοσιονομικοί πόροι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες», δήλωσε ο κ. Vazil Hudák, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου.
 
Συνολικά ποσά
Η θέση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε βάσει συμβιβαστικού κειμένου της Σλοβακικής Προεδρίας, προβλέπει 156,38 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 133,79 δισ. ευρώ σε πληρωμές. Αυτό συνιστά αύξηση κατά 0,9 % στις αναλήψεις υποχρεώσεων και μείωση κατά 7,0 % στις πληρωμές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016. Η σημαντική μείωση των συνολικών πληρωμών οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: Η εφαρμογή των προγραμμάτων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για τα έτη 2007-2013 έχει ολοκληρωθεί και τα προγράμματα του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020 δεν λειτουργούν ακόμη πλήρως.
 
Προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας
Το Συμβούλιο επιθυμεί να δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ του επομένου έτους για μέτρα που στηρίζουν την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με 74,3 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 56,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές.
Στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του τομέα περιλαμβάνονται κυρίως
-Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» με 10,2 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 10,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές, που αποτελεί αύξηση κατά 6,9% και 0,7% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016
-Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, με 2,7 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+ 29,5 %) και 2,3 δισ. ευρώ σε πληρωμές (+ 341,3 %)
-Το πρόγραμμα Erasmus +, με 2,0 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+ 16,2 %) και 1,9 δισ. ευρώ σε πληρωμές (+ 4,5 %)
-Η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους απόρους (546 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 421 εκατ. ευρώ σε πληρωμές)
-Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με 600 εκατ. ευρώ σε πληρωμές.
 
Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και της κρίσης ασφαλείας
 
Το Συμβούλιο επιθυμεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο στήριξης που παρέχει από το 2015 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακόψουν τις μεταναστευτικές ροές, να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.
 
Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει 5,2 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για ειδικές δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Αυτό περιλαμβάνει συγχρόνως εσωτερικές δράσεις, όπως την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, και εξωτερικές δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης. Περιλαμβάνει 200 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, τον οποίο δημιούργησε το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2016 για να βοηθήσει την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη που κατακλύζονται από μεγάλο αριθμό προσφύγων. Περιλαμβάνει επίσης 750 εκατ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος του 1 δισ. ευρώ όσον αφορά τη συμβολή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 3 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν για τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
 
Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ, η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει 738,6 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 747,7 εκατ. ευρώ σε πληρωμές για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Πρόκειται για αύξηση κατά 14,4 % και 89,3 % αντίστοιχα συγκριτικά με το 2016. Θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και τη διαχείριση κρίσεων.
 
Για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών με πλήρη σεβασμό του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020, το Συμβούλιο συμφώνησε να κινητοποιήσει ορισμένα ειδικά μέσα όπως το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, το μέσο ευελιξίας και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.
 
Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη σταθεροποίηση των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, με περαιτέρω περικοπές στο προσωπικό της το 2017. Κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2017, το Συμβούλιο θα μειώσει το προσωπικό του κατά 5 %, το οποίο σημαίνει συνολική μείωση κατά 157 θέσεις. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι τα περισσότερα από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν επίσης επιτύχει τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Το Συμβούλιο καλεί όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο αυτό έως το τέλος του 2017.
 
Πηγή: agrocapital.gr