ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

November 07, 2017 - 10:07
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, December 18, 2017
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, May 15, 2018
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
Στόχος
Η Δράση αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
 
Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Κατηγορία Α.
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 
Κατηγορία B.
Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα
 
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:
- Τουριστικά καταλύματα 
- Τουριστικά γραφεία 
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 60%. 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00€ έως 400.000,00€
 
Ποσοστό ενίσχυσης
45% Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό ανέρχεται στο 50%.
 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες:
α.αΚατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο ποσοστό/  ποσό στον Επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος80%
2
Μηχανηματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις
και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος
και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
100%
3
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
4
Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε
Εκθέσεις
μέχρι 15.000 €
5Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλουμέχρι 40.000 €
6Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικούμέχρι 10.000 €
7Μεταφορικά μέσαμέχρι 25.000 €
8Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίουμέχρι 4.000 €

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (07/11/2017).
 
Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
 
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  18/12/2017 έως 28/03/2018.

Τροποποίηση: Παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων έως τις 30/04/2018.  Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

2η Τροποποίηση:  Παράταση της ημερομηνίας  υποβολής των προτάσεων έως τις 15/05/2018. Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό συνημμένο αρχείο.

Μπορείτε να υπολογίσετε την βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου στην ειδική φόρμα που βρίσκεται εδώ.