Ανοίγει δουλειές από Σεπτέμβρη ο αναπτυξιακός

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ανοίγει δουλειές από Σεπτέμβρη ο αναπτυξιακός

August 23, 2016 - 15:12
0 comments
Το Σεπτέµβριο αναµένεται να ανοίξουν τα τέσσερα από τα οχτώ καθεστώτα στήριξης για την ίδρυση και ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων για αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών και ιδιώτες στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Λιοτρίβια, ξηραντήρια, οινοποιεία, καναβουργία, µονάδες τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλες γεωργικές µεταποιητικές βρίσκουν τελικά θέση στις ενισχύσεις µέσω της µεταβατικής διάταξης που ορίζει ότι µέχρι να βγει νέα ΚΥΑ από το αρµόδιο υπουργείο, θα ισχύσουν οι διατάξεις του περασµένου νόµου (Ν. 3908/2011). Ωστόσο, παρόµοια πρόβλεψη δεν υπήρξε για τις επενδύσεις σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις (πχ στάβλοι, αγορά ετήσιων φυτών κλπ).
 
Πάντως, η αγορά δείχνει, έστω και µε επιφύλαξη, διατεθειµένη να εκµεταλλευτεί τις διατάξεις του Νόµου, που από πολλούς λογίζεται λόγω των πολλών και συνδυαστικών χρηµατοδοτικών επιλογών που δίνει (φοροαπαλλαγή, leasing κλπ) ως µία πιο ευέλικτη εναλλακτική της δράσης «Μεταποίησης» των Προγραµµάτων. Παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, το ποσοστό ενίσχυσης του Αναπτυξιακού φτάνει µέγιστο το 45% υστερώντας αρκετά από το αντίστοιχο Μέτρο των Προγραµµάτων (από 40 έως 75%).
 
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το Άρθρο 85, Παράγραφος 8 του Ν: 4389/2016 ενισχύονται µεταξύ άλλων οι εξής κατηγορίες µονάδων:
∆ηµητριακά, κτηνοτροφικά φυτά και όσπρια: Ξηραντήρια, µονάδες επεξεργασίας δηµητριακών και παραγωγής αλεύρων, σιµιγδαλιών, αποθηκευτικών χώρων, silos, τυποποίησης συσκευασίας οσπρίων.
Ελαιούχα Προϊόντα: Ελαιοτριβεία και µονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών.
Οίνος: Οινοποιία και µονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο.
Οπωροκηπευτικά: Μονάδες µεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, διαλογής συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, χυµοποίησης και κονσερβοποίησης, µονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών.
Τοµέας ζώων και µελιού: Σφαγεία, µονάδες τεµαχισµού-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων, τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, τυποποίησης και µεταποίησης µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
Τοµέας Γάλακτος: Εκσυγχρονισµός, ίδρυση, επέκταση µονάδων επεξεργασίας γάλακτος.
Αρωµατικά, φαρµακευτικά φυτά κ.α: Μονάδες για την επεξεργασία ξηράς δρόγης, επεξεργασίας εναλλακτικών καλλιεργειών ( όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζιµπέρι, κρανιά, αλόη κ.λ.π.), µεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειµµάτων της γεωργικής παραγωγής, επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης µη νηµατοποιηµένων.
Λοιπά: Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργείων, παραγωγής αποσταγµάτων, επεξεργασίας καπνού, ζυθοποιίες, επεξεργασίας στέβιας κ.α.
 
Καθεστώς για υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει επταετία
Το πρώτο καθεστώς που θα προκηρυχτεί τον επόµενο µήνα µε το όνοµα «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» θα αφορά την ενίσχυση των υπό σύσταση ή νεοσύστατων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να µην έχουν κλείσει επταετία από την ηµεροµηνία καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η.
Επιλέξιµες ∆απάνες
α. Επενδυτικές δαπάνες για µηχανολογικό εξοπλισµό, κτιριακά, περιβάλλον χώρο, ειδικές εγκαταστάσεις, λοιπό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα 
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως πατέντες, δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, λογισµικό
γ. Αµοιβές συµβούλων
δ. Ενεργειακής απόδοσης
ε. Συµπαραγωγής από ΑΠΕ: πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισµό που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης.
στ. Παραγωγής ενέργεια από ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή: ∆απάνες για εγκατάσταση νέων µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµένης  ισχύος µέχρι 15MW 
ζ. µονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ:  υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (Μ∆Ν) µε εγγυηµένη ισχύ µέχρι 5 MW, παραγωγής θερµότητας και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενεργειακών αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης
η. ∆απάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις
θ. Το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόµενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δηµιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω µισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη µόνο αυτοτελώς.
 
Είδη ενίσχυσης
Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Το ύψος της επιχορήγησης κυµαίνεται από 10 έως 45% ανάλογα την Περιφέρεια.
 
Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για μεγάλες επιχειρήσεις
Μέσα στον επόµενο µήνα επιπλέον αναµένεται να προκυρηχθεί και η δράση που θα αφορά µόνο «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Μέσω του καθεστώτος θα ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. και δηµιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατοµµύριο επιλέξιµης επένδυσης. 
Όσον αφορά στα είδη ενίσχυσης, δίνεται έµφαση σε ενισχύσεις όπως: α) επιλογή µεταξύ παγιοποίησης οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος για 12 έτη µέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου και φορολογική απαλλαγή µε ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10.000.000 ευρώ και β) διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης.
 
Ενισχύσεις µόνο για µηχανολογικό εξοπλισµό
Στη δηµιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων µε περιορισµένο εύρος και ιδιαίτερα απλοποιηµένες διαδικασίες, στοχεύει η αναµενόµενη δράση «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού». Μέσω του συγκεκριµένου καθεστώτος θα ενισχυθούν µε φορολογικές απαλλαγές δαπάνες µόνο για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται εντός της µονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. 
Συγκεκριµένα τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες: 
α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων, 
β) αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών,
γ) µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων µηχανηµάτων
δ) αγορά µεταφορικών µέσων.
 
Leasing
Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις. ∆εν µπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
 
3,6 δις
Τα χρηµατοδοτικά κίνητρα, θυα είναι συνολικού αρχικού ύψους 3,6 δισ. ευρώ, όπου θα περιλαµβάνονται και οι ενισχύσεις για έργα των περασµένων αναπτυξιακών νόµων (2004, 2011)
 
10-45% 
Η ∆ηµόσια επιχορήγηση κυµαίνεται από 10% έως 45% µε κριτήρια γεωγραφικά αλλά και ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό το 2017 αναµένεται να αυξηθεί.
 
Πλαφόν
Στον τρέχοντα νόµο τίθενται πλαφόν στα ύψη των ενισχύσεων που µπορεί να λάβουν τα µεµονωµένα  επενδυτικά  σχέδια αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, µε στόχο την επίτευξη διασποράς των ωφελούµενων από τις κρατικές ενισχύσεις.
 
Χωρίς περιορισμούς μεγέθους, ηλικίας και είδους επένδυσης
Το τρίτο και το καθεστώς που αναµένεται να αναλάβει τον µεγαλύτερο όγκο επενδύσεων αφορά τη «Γενική Επιχειρηµατικότητα» όπου δεν υπάρχουν περιορισµοί ως προς την ηλικία και το µέγεθος των επιχειρήσεων ούτε για το είδος δραστηριοποίησής της. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι οι επιχειρήσεις που έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
Ατοµική επιχείρηση
Εµπορική εταιρεία
Συνεταιρισµός
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78).
 
Επιλέξιµες δαπάνες 
Α. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (45% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών)
Β. Αγορά του συνόλου των υφιστάµενων πάγιων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός) ή και µέρους των στοιχείων µιας παραγωγικής µονάδας, προκειµένου για ενισχυόµενη ΜΜΕ, που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά ορισµένες προϋποθέσεις.
Γ. Άυλα στοιχεία ενεργητικού (ποσοστό ενίσχυσης 50% για µεγάλες επιχειρήσεις και 75% για τις ΜΜΕ): Συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστηµάτων οργάνωσης της επιχείρησης κα.
∆. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας (θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασµό µε δαπάνες ενσώµατων και άυλων στοιχείων ενεργητικού).
Ε. Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
ΣΤ. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης
 
Είδη ενισχύσεων
Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε τα κίνητρα:
Φορολογικής απαλλαγής - απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό
Επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. ∆ηλαδή, της κάλυψης των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις.
της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.
Κίνητρο της επιχορήγησης, που ανέρχεται από 7 έως 32% των δαπανών ανάλογα την Περιφέρεια.