Αποτελέσματα δράσης 4.2.1. για τη μεταποίηση (με γεωργικό τελικό προϊόν)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 16, 2019 - 15:47
0 comments
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1."Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό Προϊόν)" του Υπομέτρου 4.2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση/απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 503 αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης, εκ των οποίων 286 εγκρίθηκαν και θα λάβουν την αιτηθείσα ενίσχυση, 120 εγκρίθηκαν αλλά δε θα λάβουν την ενίσχυση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και 97 απορρίφθηκαν ως μη επιλέξιμες
 
Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών για τα εγκεκριμένα και ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια, ή για την άσκηση των ενδικοφανών προσφυγών των απορριφθέντων αρχίζει στις 17/04/2019 και λήγει στις 3/05/2019
 
Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης υπέβαλλε 3 προτάσεις για λογαριασμό πελατών στα πλαίσια της παρούσας δράσης εκ των οποίων κανένα δεν απορρίφθηκε. Πιο συγκεκριμένα,  2 επενδυτικά σχέδια κατατάχθηκαν στον Πίνακα εγκεκριμένων και ενισχυόμενων και 1 επενδυτικό σχέδιο κατατάχθηκε στον Πίνακα παραδεκτών αλλά μη ενισχυόμενων αιτήσεων (λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων).  
 
*Δείτε τη σχετική απόφαση στα συνημμένα αρχεία.