Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Μεγάλες Επενδύσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 03, 2022 - 13:31
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι επενδυτικά σχέδια που ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών τους υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων 
  • της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
  • της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων 
  • των εναλλακτικών μορφών τουρισμού