Τα τρέχοντα προγράμματα για τις επιχειρήσεις στην ΑΜΘ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 08, 2020 - 12:15
0 comments

Ενίσχυση των Επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση νέων δανείων για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο Covid-19 στη λειτουργία τους. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 03/06.

Διαβάστε περισσότερα για τις "Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις"

Εντός του μήνα κλείνουν οι υποβολές για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Μέχρι τις 19/06 οι υποβολές για το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων" με επιδότηση 50-65% για επενδυτικά σχέδια από 20.000€ - 200000€ και επιδοτούμενες δαπάνες που ενδεικτικά αφορούν εξοπλισμό, πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών, συσκευασία-ετικέτα, μεταφορικό μέσο κ.α.

Διαβάστε περισσότερα για την "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις"

Καινοτομία, Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων & Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (ΠΕΠ - ΑΜΘ)

Επενδυτικά σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών που έχουν προκύψει έπειτα και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία. 

Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000- 250.000€.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες εξαρτώνται από το είδος της επιχειρηματικής πρότασης, δηλαδή από το αν αυτή αφορά έργα έρευνας & ανάπτυξης ή έργα καινοτομίας για ΜμΕ. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την πρώτη κατηγορία ενδεικτικά αφορούν δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει κ.α. ενώ οι δαπάνες για την καινοτομία αφορούν δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες για την απόσπαση, από άλλη επιχείρηση ή οργανισμό  προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Προθεσμία υποβολών: 23/06/2020.

Διαβάστε περισσότερα για τα "Επενδυτικά σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"

Ενίσχυση για την Ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με επιλέξιμη δραστηριότητα (δείτε αναλυτικά το παράρτημα στο κείμενο της πρόσκλησης). 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ - 285.000€.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση  στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70%.

Οι δαπάνες ενδεικτικά αφορούν κτίρια, εξοπλισμό, συστήματα αυτοματισμού, μεταφορικό μέσο αλλά και άυλες δαπάνες όπως λογισμικά και ψηφιακή προβολή. 

Οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 16/06/2020

Διαβάστε περισσότερα για την "Ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη"

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες (πολύ) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (δείτε το σχετικό παράρτημα στην πρόσκληση)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 60.000€ - 800.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχονται ως εξής:

  • Άρθρο 14 Κανονισμού 651/2014 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»: 55% (για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις) & 45% (για Μεσαίες).
  • Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»: 50%
  • Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»: 50%

Υποβολές μέχρι 14/07/2020.

Διαβάστε περισσότερα για τον "Εκσυγχρονισμό - Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη"

Τα 3 ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΑΝΟΜ 4399/2016)

            

Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 

Ανοιχτός για υποβολές είναι ο 2ος κύκλος του καθεστώτος "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του ΑΝΟΜ 4399/2016.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

είδη των ενισχύσεων στο παρόν καθεστώς του νόμου αφορούν επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή , επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2020 για όλα τα είδη ενίσχυσης που προαναφέρθηκαν ανέρχεται σε 150.000.000€.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

 β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολών έως 31/07/2020.

Διαβάστε περισσότερα για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Αναπτυξιακός νόμος 4399/16 «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Ανοιχτός για υποβολές είναι ο 4ος κύκλος του καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" του ΑΝΟΜ 4399/2016.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Tα είδη των ενισχύσεων στο παρόν καθεστώς του νόμου αφορούν επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή , επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2020 για όλα τα είδη ενίσχυσης που προαναφέρθηκαν ανέρχεται σε 350.000.000€.

Προθεσμία υποβολών έως 31/07/2020.

Διαβάστε περισσότερα για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Αναπτυξιακός νόμος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€ , β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000€ , γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€ , δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€ , ε.για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των 50.000€.

Προθεσμία υποβολών έως 31/07/2020.

Διαβάστε περισσότερα για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»