ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: Προδημοσίευση RIS3 Αγροδιατροφής

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 01, 2019 - 12:32
0 comments

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» του κλάδου Αγροδιατροφής του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. 

Σκοπός

Σκοπός της Δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας με την ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στον κλάδο Αγροδιατροφής, ο οποίος περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της αγροδιατροφής που αφορούν:

  • Καινοτομία
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και
  • Πειραματική ανάπτυξη.

Δικαιούχοι/Επιλέξιμες δραστηριότητες

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ή από τα σχετικά φορολογικά τους στοιχεία, δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ΑΜΘ και διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης. 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αφορούν μεταξύ άλλων την παραγωγή, την επεξεργασία και συντήρηση κρέατος, την επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και θαλασσινών, την επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, την παραγωγή ελαίων και λιπών, την τυροκομία, την αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, την επεξεργασία τσαγιού και καφέ, την παραγωγή καρυκευμάτων, την παραγωγή ζωοτροφών, την παραγωγή οίνου, τη ζυθοποιία κ.α.  

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν για έργα έρευνας και ανάπτυξης ενδεικτικά δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας , καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, μελέτες σκοπιμότητας.

Επίσης, για τον τομέα της καινοτομίας δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό, δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Προϋπολογισμός/Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€ κι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8.000.000€. Η διαφορά μεταξύ του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις).

Διάστημα υποβολών επενδυτικών σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 01/04/2019, από ώρα 13:00:00,με καταληκτική ημερομηνία στις 15/05/2019 και ώρα 15:00:00.

Διαβάστε το κείμενο της προδημοσίευσης στα συνημμένα αρχεία.