Κίνητρα για Επενδύσεις Έρευνας & Καινοτομίας στην Ελλάδα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 16, 2020 - 10:05
0 comments

Αύξηση στη φορολογική έκπτωση δαπανών για επιστημονική & τεχνολογική έρευνα και ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις startup επιχειρήσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα ως μέρος των επιπλέον κινήτρων για επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας που θα φέρει το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Στόχος & Βασικοί Άξονες του Νομοσχεδίου

Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα εντάξει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη επενδύσεων που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία.

Οι τρεις βασικοί του άξονες είναι:

  • Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις
  • Ειδικά μέτρα για τις startup επιχειρήσεις
  • Παροχή υποστήριξης στην ερευνητική κοινότητα

Φορολογικά Κίνητρα- 100% Έκπτωση Δαπανών Έρευνας και Καινοτομίας

Στα φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολογικής έκπτωσης δαπανών έρευνας και καινοτομίας από 30% (που ίσχυε μέχρι σήμερα) σε 100%, μέσω ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής που δίνεται στις επιχειρήσεις βάσει των δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας που υλοποιούν.

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας από τις επιχειρήσεις. 

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθορίζεται και η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας μπορούν εναλλακτικά να πιστοποιηθούν με έκθεση ορκωτού λογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος των δαπανών ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την υποβολή των πιστοποιητικών, αντί για 10 που ισχύει μέχρι τώρα. Μάλιστα, αν παρέλθει η προθεσμία των 6 μηνών χωρίς αποτέλεσμα, τότε θεωρείται αυτομάτως ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

Πιο αναλυτικά, με τη νέα ρύθμιση:

  • αυξάνεται η έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο 100% από 30%
  • οι δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους
  • διατηρείται η δυνατότητα μεταφοράς της φοροαπαλλαγής σε επόμενες χρονιές αν μετά την αφαίρεση προκύψουν ζημίες
  • οι επιχειρήσεις μπορούν, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, να πιστοποιήσουν τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει σε έρευνα και τεχνολογία υποβάλλοντας στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το σύνολο των απαραίτητων σχετικών δικαιολογητικών  (η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 μηνών) ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (ελέγχεται μόνο το φυσικό αντικείμενο των δαπανών και η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται σε διάστημα 6 μηνών) 

Υποβολή Αιτήσεων για την Πιστοποίηση Δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (χρήσης 2019)

Οι επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει δαπάνες σε τεχνολογική και επιστημονική έρευνα για το έτος χρήσης 2019 μπορούν το τρέχον διάστημα να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης των δαπανών αυτών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αιτήσεις αυτές θα μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και την καταληκτική ημέρα υποβολής της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.

Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης πιστοποίησης των δαπανών Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας  και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την υποβολή της αίτησης σας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. 

Μέτρα για Startup Επιχειρήσεις

Ειδικά για τις startup επιχειρήσεις το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ειδικού ψηφιακού μητρώου όπου θα μπορούν να εγγραφούν οι startup επιχειρήσεις της χώρας μας ώστε να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που τις αφορούν, όπως γίνεται ήδη σε άλλες χώρες όπου έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό οικοσυστήματα καινοτομίας.

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφέρονται σε:

  • βραχυπρόθεσμα ειδικά μέτρα όπως αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνονται στο πακέτο επανεκκίνησης της οικονομίας, ενδεικτικά αναφέρουμε τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος συν-επενδύσεων Επιχειρηματικών Αγγέλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα χρηματοδότησης με ευνοϊκά επιτόκια (softfinancing) για νεοφυείς επιχειρήσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ και την αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ της δημόσιας συμμετοχής στο Equifund και
  • μακροπρόθεσμα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν όπως η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και η ειδική φορολόγηση για τις startup και γενικότερα τις επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά σε έρευνα και καινοτομία.