ΕΣΠΑ 14-20: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 07, 2019 - 09:28
0 comments

Στόχος

Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επίσης, αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά /έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης, εφόσον απαιτείται
 • Σχέδιο Δράσης
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον απαιτείται
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται 70. Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης κριτηρίων (ομάδες 1-4), εφόσον απαιτείται Λοιπά έγγραφα: α) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017) ή Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2337/10.07.2017) β) Συμπληρωμένη η λίστα ελέγχου του εγγράφου με Α.Π.115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Διάστημα Υποβολών

από 6/6/2019 έως 22/7/2019

Περιοχή εφαρμογής

Ελληνική Επικράτεια

Προϋπολογισμός

€ 9.286.368,75

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Διαβάστε περισσότερα στην πρόσκληση της δράσης στα συνημμένα αρχεία. 

Πηγή: espa.gr