Ενημερωτικό για Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό για Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν)

May 02, 2017 - 11:07
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, May 16, 2017
Ημ. Λήξης: 
Friday, August 18, 2017

ΜΕΤΡΟ 4.2. ΠΑΑ 2014-2020
Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

I. Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό
τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Δεν γίνονται δεκτές υπο σύσταση φορείς.

II. Δραστηριότητες

  • Ίδρυση
  • Εκσυγχρονισμού,
  • Μετεγκατάσταση ή συγχώνευση με εκσυγχρονισμό.

III. Κλάδοι/Προϊόντα
α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (ίδρυση σφαγείου μονο σε νησιωτικές περιοχές και σφαγείου
πουλερικών μόνο σε ορεινές και νησιωτικές))
β. Γάλα
γ. Αυγά
δ. Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
ε. Ζωοτροφές
στ. Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
η. Οίνος
θ. Οπωροκηπευτικά
ι. Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ια. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβ. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγ. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

IV. Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες
α. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
β. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος
γ. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και
ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο
εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας
αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
δ. Δαπάνες λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
ε. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
- ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο
τυποποίησης – μεταποίησης.
- βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής
λειτουργίας
- ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
- οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με
προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009
- Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως
περονοφόρα, ανυψωτικά).
στ. Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
ζ. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως
αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για
μελέτες σκοπιμότητας.
η. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων,
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη
διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

V. Όρια προϋπολογισμού αιτήσεων στήριξης
Δράση Κατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός 4.2.1 600.000,00€ 5.000.000,00 €

VI. Ένταση ενίσχυσης
Περιοχή Ποσοστό Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δ.Ελλάδα, Κ.Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Κρήτη 50%
Στερεά Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Αττική 40%
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1.

VII. Αιτήσεις Στήριξης
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ,
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με τυποποιημένα
υποδείγματα.

VIII. Υλοποίηση
- Το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων αίτηση καταβολής ενίσχυσης ή να έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης.
- Η πρώτη αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
- Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής και η αίτηση τελικής πληρωμής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης.
- Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της
Δημόσιας Ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης. Η δυνατότητα προκαταβολής προϋποθέτει σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης του Δημοσίου που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.
- Αίτηση τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε για συγκεκριμένους λόγους (παράταση χρόνου υλοποίησης, αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος, αλλαγή φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου). Αλλαγές στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης έγκρισης, ως προς τη συμμετοχή των δικαιούχων με ίδια κεφάλαια γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 25% του στο συνολικού κόστους της επένδυσης
- Ο έλεγχος ανατίθεται σε Επιτροπές Παρακολούθησης, οι οποίες συστήνονται και συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη και έχουν χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα υλοποίησης των επενδύσεων. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης είναι τουλάχιστον τριμελείς (Γεωπόνος Αγροτοοικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός)

IX. Περίοδος υποβολής αιτήσεων
16 Μαΐου 2017 - 18 Αυγούστου 2017

X. Χρηματοδότηση
Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€

Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων στο Μέτρο της Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων του ΠΑΑ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.

 

Tags: