Απόφαση σχετική με την τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων ΑΝΟΜ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 10, 2018 - 09:41
0 comments

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (121430/2018 "Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011"), δημοσιεύτηκαν οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους τους ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011.

Στο Άρθρο 1 της σχετικής απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, όροι & δικαιολογητικά για τροποποιήσεις αποκλειστικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων που αφορούν:

  • τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου
  • τροποίηση του τρόπου κάλυψης της ιδίας συμμετοχής &
  • μετατροπή ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενίσχυση δαπανών με επιχορήγηση 

Στο Άρθρο 2 αντίστοιχα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, όροι & δικαιολογητικά για τροποποιήσεις τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης , όσο και μετά την ολοκλήρωση τους και κατά τη διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αφορούν:

  • τροποποίηση λόγω συγχώνευσης (με απορρόφηση ή δημιουργία νέας εταιρείας) ή απόσχισης κλάδου
  • τροποποίηση λόγω εκμίσθωσης της επένδυσης. 
  • τροποποίηση λοιπών όρων της απόφασης υπαγωγής.
  • γνωστοποίηση μεταβολών όρων των επενδυτικών σχεδίων.

Τα αιτήματα τροποποίησης/έγκρισης μεταβολών της απόφασης υπαγωγής και της απόφασης ολοκλήρωσης καθώς και οι γνωστοποιήσεις μεταβολών των προηγούμενων άρθρων της παρούσας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφόσον έχει αναπτυχθεί η απαιτούμενη ενέργεια, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7/12/2018).

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα δικαιολογητικά στο συνημμένο ΦΕΚ.

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως