Διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε επενδύσεις των Αναπτυξιακών Νόμων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 08, 2019 - 11:46
0 comments

Με την υπ’αριθμ. 136180 -17/12/2018 (ΦΕΚ 5670/Β/20-12-2018) καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες  της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης δεικτών αξιολόγησης, καθώς και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησης του αριθμού υφιστάμενων και νέων θέσεων εργασίας, των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3908/2011 και 3299/2004.

Σημαντικά Σημεία

Σημαντικά σημεία που αφορούν τις κυρώσεις για την μη τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής στα θέματα υφιστάμενων και νέων θέσεων εργασίας  είναι τα εξής:         

  • Ως όριο αποδεκτής απόκλισης (μη επιβολή κύρωσης) ορίζεται το 15%.
  • Ποσοστό πτυχιούχων: Εάν η απόκλιση είναι έως 30% η κύρωση υπολογίζεται με τον τύπο «Ποσό επιχορήγησης Χ(1+χ/100)%» , όπου χ το ποσοστό απόκλισης. Εάν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 30% με τον τύπο «Ποσό επιχορήγησης Χ(1+χ/100)*2%», όπου χ το ποσοστό απόκλισης.
  • Για τις επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των 3.000.000€ ευρώ οι κυρώσεις μειώνονται κατά 30%.

Προτείνεται λοιπόν οι επενδυτές να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους συμβούλους τους για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων με διάρκεια 3-5 χρόνια (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης). 

Αναλυτικά η σχετική απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

Πηγή: ΦΕΚ