ΑΝΟΜ 4399/2016: Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 06, 2020 - 09:18
0 comments

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ανακοινώνει σύμφωνα με σχετική της απόφαση στις 16/01/2020 υπ' αρ. Πρωτ.8144/91, την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., στο πλαίσιο του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα υπάγονται συνολικά δεκατρία (13) επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται στο ύψος των δύο εκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (2.235.545,54€) και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εφτά χιλιάδες εφτακόσια είκοσι εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (3.477.727,77€).

Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Δείτε το Πίνακα Κατάταξης και την σχετική Απόφαση στα επισυναπτόμενα αρχεία που ακολουθούν.