2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

September 05, 2019 - 10:00
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, September 2, 2019
Ημ. Λήξης: 
Friday, November 15, 2019

Στόχος

Στόχος του μέτρου είναι η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, η μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση, ο εκσυγχρονισμός ή η μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.
 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών και των επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο μέτρο 3.4.4. ορίζονται ως επιλέξιμες:
 
 • Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Επένδυση εδαφικών εκτάσεων.
 • Οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
 • Τα έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου).
 • Τα λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
 • Η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας.
 • Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων μεταποίησης.
 • Οι εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων.
 • Η μεταφορά και η εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού.
 • Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.
 • Οι κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων.
 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη.
 • Η αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων.
 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού.
 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας.
 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές.
 • Η αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων.
 • Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων χερσαίων μέσων μεταφοράς..
 • Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.
 • Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται.
 • Οι ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Οι δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης.
 • Η μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.
 • Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης.
 • Τα τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 8.000.000,00€.
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζονται τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης επιπλέον ενός έτους.
 
Περίοδος υποβολής από 2/9/2019 έως 15/11/2019